Hur ser ni på begreppet ”Privacy by design”

I samband med GDPR lägger Nova Software stor vikt vid något som kallas för ”Privacy by design” – vilket enkelt uttryckt kan beskrivas som inbyggt dataskydd eller inbyggd integritet.

Inbyggd integritet kan handla om att tillämpa uppgiftsminimering – att enbart samla in de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet, såväl som om att säkerställa att personuppgifter som behandlas, enbart används för det ändamål som avsågs vid tiden för insamling.

 

Exempel: det är fullt möjligt att ”skall-krav” från en föreliggande upphandling mynnar ut i tillförande av ny funktionalitet i Skola24. I fall där personuppgifter behandlas, så kan Nova Software främja inslag utifrån GDPR, genom att också tillse att funktionalitet som utvecklas, föregås av en utredning för att fastställa att enbart nödvändiga personuppgifter behandlas.