Skola24 Omdöme

Skola24 Omdöme ger läraren ett enkelt stöd i arbetet med varje elevs kunskapsutveckling. Skola24 Omdöme har en likvärdig och praktisk utformning av den skriftliga individuella utvecklingsplanen. För att få en bra översikt över elevens utveckling fungerar rapporterna som underlag för lärarens information och kommunikation till elev och förälder.

FÖRENKLAD ADMINISTRATION FÖR LÄRARE
I Skola24 Omdöme genomförs undersökningar där lärare utvärderar elevernas kunskapsutveckling genom att svara på frågor. Skoladministratören är den som skapar undersökningen och bestämmer vilka lärare, ämnen och grupper eller klasser som ska omfattas. Skola24 Omdöme kan användas för att designa undersökningar för hela kommunen/organisationen.

UNDERSÖKNING
Läraren lämnar sina omdömen genom att svara på de frågor som är kopplade till en undersökning. Läraren kan lämna svar på varje elev eller på flera elever samtidigt. Frågorna i undersökningen kan utformas efter Skolverkets råd eller designas utav skolan eller kommunen/organisationen. Många undersökningar med olika tidsperioder kan vara öppna samtidigt. Så länge en undersökning är öppen har aktuella lärare möjlighet att påbörja, fortsätta och slutföra arbetet med undersökningen. 

FRÅGOR I FRÅGEPAKET
Skolan utformar själv de frågor och svarsalternativ som ska användas i undersökningen. Valfriheten är mycket stor när det gäller vilka typer av frågor som kan användas. Vissa frågor kan besvaras av samtliga lärare medan andra kan vara inriktade mot ett bestämt ämne. Från schemat hämtas effektivt de ämnen och undervisningsgrupper som alla lärare ska kopplas ihop med i undersökningen.Nova Software erbjuder färdiga och kostnadsfria frågepaket anpassade efter Skolverkets råd. Anpassade frågepaket finns till träningsskolan, grundsärskolan, grundskolan, gymnasiet och folkhögskolan.

RAPPORTER
När undersökningen är avslutad kan elevens ansvariga lärare ta fram en samlad rapport över de uppgifter som lämnats. Rapporten kan användas som underlag vid t.ex. utvecklingssamtal. Det finns också möjlighet för föräldrar och elever att ta del av besvarade undersökningar.

Klicka på bilden för att ladda ner informationsbladet om Skola24 Omdöme

Vill du veta mer om våra produkter? 
info@novasoftware.se 
0515-777 888, välj alternativ 2